Dětský domov a Mateřská škola spec., Beroun, Mládeže 1102 - Speciálně pedag. centrum

 

Web:    www.ddmsberoun.cz

Co nabízíme:

- součástí dětského domova je Mateřská škola pro děti s kombinovaným postižením

- dětský domov je zaměřen na děti s nařízenou ústavní výchovou od 3 - 18 let

- Speciálně pedagogické centrum - poradenství pro dětí od 3- 26 let s postižením sluchu, zraku, hluchoslepotou a jiným kombinovaným postižením a těžce narušenou komunikační schopností

Komu:

- děti a mládež s kombinovaným postižením se zaměřením na zrak, sluch a hluchoslepotu, poruchy komunikačních dovedností